ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2561 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิต... ผศ. ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ -
-
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings