ค้นหาข้อมูลงานวิจัยจาก :

ผลงานวิจัย ( ผลสำเร็จ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์)

ปีที่ทำวิจัย ชื่อผลงานวิจัย เจ้าของผลงาน ประเภทของงานวิจัย แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์
2560 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิต... ผศ. ดร.ไพโรจน์ นะเที่ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับเ... ผศ. ดร.ดุษฎี บุญธรรม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 Database System Development for Cre... อ.สิทธินันท์ ทองศิริ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Proceedings of the 5th International Conference on Information and Education Technology
2560 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการ... ผศ. ดร.พิทักษ์ คล้ายชม ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 การจำแนกระดับความสุกทุเรียนพันธุ์หล... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 40 ฉบับที่ 2
2560 การพัฒนาหุ่นยนต์ติดตามผู้สูงอายุผ่า... ผศ.อภิศักดิ์ พรหมฝาย ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2
2560 การสร้างโปรแกรมจำลองการวิเคราะห์กระ... ผศ.พจน์ ชัยอ้าย ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 I-TECH CON 3rd คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2560 การศึกษาศักยภาพของวัสดุควบคุมกำลังต... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2560 การประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานการค้... รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand research Expro 2017) Proceedings
2560 ผลของการขัดสีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง... รศ.อรุณเดช บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การจัดรูปแบบและรายการก่อสร้าง โดยใช... ดร.กณพ วัฒนา ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารคอนกรีตเส... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุ... ผศ. ดร.ปกรณ์ เข็มมงคล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 แบบจำลองรูปแบบการเผาตอซังข้าวเพื่อศ... อ.พงษ์ธร วิจิตรกูล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
2560 การผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกเม็ด... ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2560 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอน... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การประเมินความต้านทานแรงแผ่นดินไหวต... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
2560 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก ก... ผศ.สิงหา ปรารมภ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 การศึกษาแนวทางการสร้างลวดลายผ้าตีนจ... อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ ( เจ้าของงานวิจัย ) บทความวิจัยระดับชาติ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
2560 ผลกระทบของความเครียดในการทำงานต่อปร... ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้า... ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการอน... ดร.กณพ วัฒนา ( ผู้ร่วมวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
2560 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนด้วยรางร... ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”
2560 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อข... อ.อิสริยพร หลวงหาญ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 6 “ศิลปวัฒนธรรมวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”
2560 ปัจจัยในการสร้างระบบบำบัดมลพิษทางอา... ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ( เจ้าของงานวิจัย ) การประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Proceeding) “นวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ และศาสตร์ของพระราชา”