ข้อมูลนักวิจัย

เจนศักดิ์ คชนิล

ผศ.เจนศักดิ์ คชนิล

วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
12 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Jensak Koschanin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 11 , 0956399462
  • Email jensakpanda@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2546

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) ปีการศึกษา 2552

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์

- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ เช่น อาคารพาณิช อาคารโรงงาน อาคารสาธารณะ ตึกสูง และโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ
- การวิเคราะห์และออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว
- การวิเคราะห์และออกแบบการเสริมกำลังอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหว
- การวิเคราะห์และออกแบบแก้ไขปัญหาจากหน้างานก่อสร้างจริงทางด้านวิศวกรรมโยธา
- การเขียนแบบก่อสร้าง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
- กฎหมายและจริยธรรมในการก่อสร้าง