ข้อมูลนักวิจัย : เจนศักดิ์ คชนิล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนาเครื่องชั่ง และบรรจุข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : เจนศักดิ์ คชนิล ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive society” ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 11-12 ก.ค. 62
หน้าที่ : 357-365
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมด้านการเกษตรโดยเฉพาะข้าว โดยกระบวนการที่สำคัญเกี่ยวกับข้าวขั้นตอนหนึ่งคือการชั่งละบรรจุภัณฑ์ข้าว ระบบการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็กในปัจจุบันที่ยังใช้แรงงวนคนในการ บรรจุและตวงข้าวเอง ทำให้บางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักและความเมื่อยล้าของร่างกาย ทั้งนี้เครื่องชั่งตวงที่มีขายในอุตสาหกรรมซึ่งใช้ระบบนิเมติสตันทุนสูงและขนาดใหญ่ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องบรรจุและชั่งข้าวที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน โดยเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมีคุณลักษณะคือ สามารถกำหนดน้ำหนักข้าวและจำนวนถุงที่ต้องการ ควบคุมผ่านระบบอัตโนมัติและใช้ต้นทุนต่ำจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ผลจกการทดสอบประสิทธิภพพบว่าเครื่องที่พัฒนาขึ้นเมื่อกำหนดน้ำหนักข้าวที่ต้องการ 1, 2 และ 3 กิโลกรัม น้ำหนักที่วัดได้จาการชั่งตวง จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ทั้งนี้ไข้เวลาในการบรรจุข้าวเฉลี่ย 14.01 วินาทีต่อ 1กิโลกรัม กระแสไฟฟ้าสูงสุดขณะทำงาน 161 แอมแปร์ หรือคำนวณค่าไฟฟ้าได้ 1.12 บาทต่อชั่วโมง ค่าความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานจากการสำรวจเฉลี่ยอยู่ที่ 405 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ใช้งบประมาณ สร้างเครื่องทั้งหมด 2,300 บาท
คำสำคัญ: เครื่องชั่งตวงข้าว กระบวนการบรรจุข้าว การตรวจวัดน้ำหนัก
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
นายปัญจพล ไทยปิยะ
อาจารย์สารัลย์ กระจง

เอกสารประกอบ