ข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัยในคณะ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา Action
ยสินทินี เอมหยวก อาจารย์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ปัญจพล ไทยปิยะ อาจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
สมเจตน์ บุญชื่น อาจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ธนภูมิ เฟื่องเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทวีศักดิ์ วรจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุสุมา พันไพศาล อาจารย์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิงหา ปรารมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ อาจารย์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อังกาบ บุญสูง อาจารย์ ดร. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อดุลย์ พุกอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
ศุทธินี กล่อมแสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
พลิศภัสร์ คำฟู อาจารย์ ดร. การจัดการงานวิศวกรรม
วาทิต วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
วราภรณ์ ชนะพรมมา อาจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
กันต์ อินทุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีอุสาหการ
ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ อาจารย์ ดร. การจัดการงานวิศวกรรม
ครรชิต พิระภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ศักดิ์ดา หอมหวล อาจารย์ ดร. เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
รัชดา คำจริง อาจารย์ ดร. เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ธีรศักดิ์ อุปการ อาจารย์ เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
รัฐพล ดุลยะลา อาจารย์ อุตสาหกรรมศิลป์
ไพโรจน์ นะเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหกรรมศิลป์
กาญจนา ดาวเด่น อาจารย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อภิศักดิ์ พรหมฝาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุภัตรา ปินจันทร์ อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์