ข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัยในคณะ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา Action
อำนาจ ตงติ๊บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
นัฐพงษ์ เนินชัด อาจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
สุภาวดี ซ้องก๋า อาจารย์ เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ยสินทินี เอมหยวก อาจารย์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
สมเจตน์ บุญชื่น อาจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ธนภูมิ เฟื่องเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ทวีศักดิ์ วรจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
อุสุมา พันไพศาล อาจารย์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิงหา ปรารมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ อาจารย์ เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อังกาบ บุญสูง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
อดุลย์ พุกอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
ศุทธินี กล่อมแสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
พลิศภัสร์ คำฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การจัดการงานวิศวกรรม
วาทิต วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
วราภรณ์ ชนะพรมมา อาจารย์ เทคโนโลยีอุสาหการ
กันต์ อินทุวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีอุสาหการ
ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การจัดการงานวิศวกรรม
ครรชิต พิระภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
รัชดา คำจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ธีรศักดิ์ อุปการ อาจารย์ เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
รัฐพล ดุลยะลา อาจารย์ อุตสาหกรรมศิลป์
ไพโรจน์ นะเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุตสาหกรรมศิลป์
กาญจนา ดาวเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อภิศักดิ์ พรหมฝาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์