ข้อมูลนักวิจัย

วราภรณ์ ชนะพรมมา

อ.วราภรณ์ ชนะพรมมา

เทคโนโลยีอุสาหการ
2 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Waraporn Chanapromma
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0892698779
  • Email warapor.p@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2552

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2554

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง