ข้อมูลนักวิจัย

อังกาบ บุญสูง

ผศ. ดร.อังกาบ บุญสูง

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
7 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Aungkab Boonsung
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 13 , 0897654914
  • Email tamthai_wisdom@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2545

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2551

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ปีการศึกษา 2559

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง