ข้อมูลนักวิจัย : อังกาบ บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ” ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 1 ส.ค. 51
หน้าที่ : 179-184
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.125
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ