ข้อมูลนักวิจัย : อังกาบ บุญสูง

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยทางการเคลื่อนไหว 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมแบรนด์วาลีดีไซน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปบรรจุภัณฑ์จากหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง บ้านน้ำใสใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำใสใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

แลลายผ้าทอเมืองลับแล : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์