ข้อมูลนักวิจัย : อังกาบ บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค. – ธ.ค. 2560
หน้าที่ : 169-178
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ