ข้อมูลนักวิจัย : อังกาบ บุญสูง

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : แลลายผ้าทอเมืองลับแล : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อังกาบ บุญสูง ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน 2562
หน้าที่ : 1-199
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1.0
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ตำรา ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เอกสารประกอบ