ข้อมูลนักวิจัย

ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ

ผศ. ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ

การจัดการงานวิศวกรรม
10 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Yosphatrachai Kanitpunyacharoen
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1917 , 0633955198
  • Email kunrda@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ปีการศึกษา 2540

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557

  • ปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ปีการศึกษา 2546

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง