ข้อมูลนักวิจัย

อุสุมา พันไพศาล

อ.อุสุมา พันไพศาล

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
5 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Usuma Phunpaisan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 13 , 0992942421
  • Email design.love1997@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาโท สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ปีการศึกษา 2550

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง