ข้อมูลนักวิจัย : อุสุมา พันไพศาล

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การออกแบบและสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่การเป็น Smart Farming 2560

งานวิจัยทำสำเร็จ

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างตราสินค้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนราชพฤกษ์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สำหรับกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่ 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านน้ำใสใต้ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์