ข้อมูลนักวิจัย : อุสุมา พันไพศาล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบและสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่การเป็น Smart Farming
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 99,960.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 – 30 เม.ย. 2561)