ข้อมูลนักวิจัย : อุสุมา พันไพศาล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 12-13 ก.ค. 2561
หน้าที่ : 378-385
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :