ข้อมูลนักวิจัย : อุสุมา พันไพศาล

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สำหรับกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : อุสุมา พันไพศาล ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON 2019) ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ : 157-161
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สำหรับกลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ตอไม้ จังหวัดแพร่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหลือใช้จากกระบวนการผลิต 2) การศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์หลังการพัฒนากลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือผู้ผลิตและผู้บริโภค 120 คน ใช้วิธีการเลือกแบบบังเอิญ การวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) ผลของการพัฒนารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก พบว่าการนำไม้เหลือทิ้งของทางกลุ่มใช้เรซิ่นในการประสานกันให้เป็นแผ่นไม้ เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบของเก้าอี้ที่มีการใช้งานได้หลากหลาย โดยใช้ไม้จริงเป็นโครงสร้างหลัก 2) ผลของการศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคพบว่า ในส่วนของเก้าอี้รูปแบบที่ 2 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (x ̅ = 3.84, S.D. =0.70) รองลงมา รูปแบบที่ 1 (x ̅ = 3.76, S.D. =0.73) และรูปแบบที่ 3 (x ̅ = 3.72, S.D. =0.71) ตามลำดับ
ความสำคัญ : เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก, ไม้เหลือใช้จากกระบวนการผลิต,กลุ่มวิสาหกิจผสิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ ตอไม้
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
สิงหา ปรารมภ์
นิรัช สุดสังข์

เอกสารประกอบ