ข้อมูลนักวิจัย

กาญจนา ดาวเด่น

ผศ. ดร.กาญจนา ดาวเด่น

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
7 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Kanchana Daoden
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 12 , 0637849995
  • Email kanchana_001@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2539

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง