ข้อมูลนักวิจัย

กันต์ อินทุวงศ์

รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์

เทคโนโลยีอุสาหการ
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Gunt Intuwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1377
  • Email inchgun@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2539

  • ปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ปีการศึกษา 2542

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาIndustrual Education ปีการศึกษา 2550

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง