ข้อมูลนักวิจัย

ยสินทินี เอมหยวก

อ.ยสินทินี เอมหยวก

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
4 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Yasintinee Aimyuak
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
  • Address หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  • Mobile 0936926628
  • Email Yasintinee.aim@uru.ac.th
  • Website http://academic.uru.ac.th/Smarturu/Mainweb/index.php?program_id=2%E0%B8%885b9125571

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2549

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปีการศึกษา 2552

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง