ข้อมูลนักวิจัย

พลิศภัสร์  คำฟู

ผศ. ดร.พลิศภัสร์ คำฟู

การจัดการงานวิศวกรรม
9 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Phalitphat Khumfu
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • Mobile 055416629 ต่อ 16 , 0951964442
  • Email Phalitphat@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปีการศึกษา 2541

  • ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ปีการศึกษา 2545

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง