ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเส้นทางการค้าชายแดนด่านภูดู่ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

การวิเคราะห์โซ่คุณค่าในห่วงโซ่อุปทานรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่องทางการตลาด 2560

งานวิจัยทำสำเร็จ

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี 2561

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห้องโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

Fabrication and mechanical properties of silicon carbide nanowires/epoxy resin composites 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยวิธีการกระตุ้นด้วยสารเคมี 2562

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ำ 2563

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์