ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเส้นทางการค้าชายแดนด่านภูดู่ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 150,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)