ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Fabrication and mechanical properties of silicon carbide nanowires/epoxy resin composites
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : ScienceDiect ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 2551
หน้าที่ : 295-299
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ