ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พื้นที่การศึกษาย่านมัทรี
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปี (2561)
วันที่ตีพิมพ์ : 12 ก.ค. 2561
หน้าที่ : 143-148
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์