ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟโดยวิธีการกระตุ้นด้วยสารเคมี
ปีที่จัดทำ : 2562
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปี (2562)
วันที่ตีพิมพ์ : 6-8 พฤศจิกายน 2562
หน้าที่ : 541-546
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟ ที่ถูกคาร์บอไนเซชั่นด้วยการเผาแบบอับอากาศ ที่อุณหภูมิ 400 องศาเชลเซียส นำผงถ่านที่ได้มาทำการกระตุ้นด้วยสารเคมี โดยการแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงพบว่า ค่าร้อยละความ ชื้นและค่าร้อยละผลผลิตมีค่าอยู่ในช่วง 3.11 - 3.46 และ 85.29 - 85.35 ตามลำดับค่าการดูดซับโลหะหนักของผงถ่านมีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 99.3 - 99.6 ผงถ่านที่ผ่านการกระตุ้นมีค่าการดูดซับโลหะหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผงถ่านที่ยังไม่ได้ผ่านการกระตุ้นกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่กระตุ้นด้วย สารเคมี โดยการแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์สามารถผลิตถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่ได้ค่าการดูดซับผ่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 900-2547
คำสำคัญ: ถ่านกัมมันต์ กากกาแฟ การกระตุ้นด้วยสารเคมี สารละลายโซเดียมคลอไรด์
หมายเหตุ :
เจ้าของบทความ
ไชยเชษฐ ขวดแก้ว

ผู้ร่วมงานวิจัย
ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์
ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์