ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เป็นเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่
ปีที่จัดทำ : 2561
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สถาวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 40,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
23 ม.ค. 2561 – ก.ย. 2562