ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห้องโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจข้าวในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 289,920.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
29 พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559