ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ำ
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : 12 ก.พ. 2563
หน้าที่ : 795-800
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
การศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ถูกเผาคาร์บอไนเซชั่นด้วยการเผาแบบอับอากาศ ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส นำผงถ่านที่ได้มาทำการกระตุ้นด้วยไอน้ำ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที พบว่า ค่าร้อยละความชื้น และค่าร้อยละผลผลิตมีค่าอยู่ในช่วง 6.96 – 6.99 และ 86.03 – 86.06 ตามลำดับ ค่าการดูดซับโลหะหนักของผงถ่านมีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.83 – 73.40 มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 531 – 612 m2/g ผงถ่านที่ผ่านการกระตุ้นมีค่าการดูดซับโลหะหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผงถ่านที่ยังไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ดังนั้น กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนด้วยวิธีกระตุ้นด้วยไอน้ำ สามารถผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีค่าการดูดซับเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 900-2547

คำสำคัญ : ถ่านกัมมันต์ เปลือกทุเรียน การกระตุ้นด้วยไอน้ า
หมายเหตุ :
ปัณณ์ปฏิพัทธ์ วงษ์พิมพ์, พลิศภัสร์ คำฟู, อดุลย์ พุกอินทร์, ศิวัตม์ กมลคุณานนท์. (2563). การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ำ. ใน รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563. (น. 795-800). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว).

เอกสารประกอบ