ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 250,200.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
ธันวาคม 58 - ธันวาคม 59