ข้อมูลนักวิจัย : พลิศภัสร์ คำฟู

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์โซ่คุณค่าในห่วงโซ่อุปทานรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่องทางการตลาด
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : พลิศภัสร์ คำฟู ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 91,540.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (1 เม.ย. 2560 –30 เม.ย. 2561)