ข้อมูลนักวิจัย

รายชื่อนักวิจัยในคณะ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา Action
สุภัตรา ปินจันทร์ อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สารัลย์ กระจง อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภานุวัฒน์ ขันจา อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พิทักษ์ คล้ายชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อนุชา ริกากรณ์ อาจารย์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
พจน์ ชัยอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ปกรณ์ เข็มมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
ธนัตถา กรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหกรรมศิลป์
พงษ์ธร วิจิตรกูล อาจารย์ วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ดุษฎี บุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมโลจิสติกส์
ปริญญา ดีรัศมี อาจารย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
ภัทร์อร ฟองสินธุ์ อาจารย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
สิทธินันท์ ทองศิริ อาจารย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
อิสริยพร หลวงหาญ อาจารย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์
สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ ดร. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
วรพล มะโนสร้อย อาจารย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ธนวัฒน์ สอนเณร อาจารย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ชัชพล เกษวิริยะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุตสาหกรรมศิลป์
ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วีระพล คงนุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อรุณเดช บุญสูง รองศาสตราจารย์ วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง อาจารย์ ดร. วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
กฤษพงค ฟองสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง