ข้อมูลนักวิจัย

ดุษฎี บุญธรรม

ผศ.ดุษฎี บุญธรรม

วิศวกรรมโลจิสติกส์
14 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Dussadee Buntam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1372 , 0858630830
  • Email Dussadeebuntam@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2547

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีการศึกษา 2554

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง