ข้อมูลนักวิจัย

กฤษพงค ฟองสินธุ์

ผศ.กฤษพงค ฟองสินธุ์

วิศวกรรมบริหารานก่อสร้าง
8 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Kritsanapong Fongsin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 11 , 0865915183
  • Email sfongsin1@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2542

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2549

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง