ข้อมูลนักวิจัย : กฤษพงค ฟองสินธุ์

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการงานก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอาคารภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2562

งานวิจัยทำสำเร็จ

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางของผู้รับเหมาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน 2559

งานวิจัยทำสำเร็จ