ข้อมูลนักวิจัย : กฤษพงค ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 232,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (12 ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560)