ข้อมูลนักวิจัย : กฤษพงค ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการงานก่อสร้างถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มรอ.
สถานที่ตั่งแหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
งบประมาณ : 60,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา (29 พฤษภาคม 2558-พฤษภาคม 2559)