ข้อมูลนักวิจัย : กฤษพงค ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่จัดทำ : 2563
ผู้จัดทำ : กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ปี (2563)
วันที่ตีพิมพ์ : ก.ค.-ก.ย. 63
หน้าที่ : 243-255
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.8
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการรวบรวมข้อมูลจากวิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และ น่าน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 120 ตัวอย่าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจึงหวัดอุตรดิตถ์ แพร และน่าน บ้านวน 60 แห่งละ 2 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเพื่อทำการวิเคราะห์และเรียงลำดับต้นนี้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการรวมค่าระดับความดีและระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพเครงการก่อสร้าง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านการเงิน 3) ด้านเครื่องจักร 4) ด้านวัสดุ 5) ด้านบริหารจัดการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ การจัดซื้อวัสดเข้าโครงการมีความล่าช้า และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างน้อยที่สุด ได้แก่ การประหยัดค่าใช้จำยในด้านความปลอดภัย
หมายเหตุ :
กฤษณพงค ฟองสินธุ์, และภัทร์อร ฟองสินธุ์. (2563). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.,
43(3). 243-255.

เอกสารประกอบ