ข้อมูลนักวิจัย : กฤษพงค ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างทางของผู้รับเหมาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน
ปีที่จัดทำ : 2559
ผู้จัดทำ : กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
งบประมาณ : 50,000.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
เมษายน 59 - เมษายน 60