ข้อมูลนักวิจัย : กฤษพงค ฟองสินธุ์

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : กฤษพงค ฟองสินธุ์ ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : 18-20 ก.ค. 2560
หน้าที่ : 182
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.2
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :