ข้อมูลนักวิจัย

ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

ผศ. ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
13 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Patipat Thanompongchart
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1366 , 0866717937
  • Email patipat.than@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2550

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2552

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2557

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง