ข้อมูลนักวิจัย

สันติ บุญทัศนกุล

ดร.สันติ บุญทัศนกุล

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Santi Boontasanakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416629 ต่อ 14 , 0865920213
  • Email annpom@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาComputer Graphic ปีการศึกษา 2546

  • ปริญญาโท สาขาวิชาComputer Graphic ปีการศึกษา 2546

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาProgram Animation and Multimedia ปีการศึกษา 2557

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง