ข้อมูลนักวิจัย

ไชยยันต์ ชนะพรมมา

ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
10 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Chaiyan Chanapromma
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1918 , 086-5396295
  • Email tony_1182912@hotmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2549

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2551

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง