ข้อมูลนักวิจัย

วีระพล คงนุ่น

ผศ. ดร.วีระพล คงนุ่น

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
9 งานวิจัย
0 กำลังดำเนินการ
0 ตีพิมพ์

ข้อมูลทั่วไป

  • ชื่อภาษาอังกฤษ Weerapon Kongnun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • Address คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Mobile 055416601-10 ต่อ 1372 , 089-7081594
  • Email Weerapon.kong@gmail.com

Social

ผลงานที่ผ่านมา

  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2541

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2544

  • ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557

เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง