ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

ผลงานการวิจัย

# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำงานวิจัย สถานะ
การพัฒนาชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนลดการระบาดของเมล็ดทุเรียนด้วยวิธีกายภาพ 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในสวนทุเรียนอำเภอลับแล 2560

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การพัฒนากระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ดและลดความชื้นแบบเป่าลมร้อนโดยผสมผสานความร้อนร่วมจากระบบแก๊สและระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 2558

งานวิจัยทำสำเร็จ

การพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นทีเพาะปลูกมะม่วงหิมพานต์ 2561

งานวิจัยทำสำเร็จ

วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิด ควอเดรเจอร์โหมดแรงดันและโหมดกระแสที่ควบคุมความถี่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CDTA ที่ควบคุมโดยกระแส 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

A New Type of the VLE High Voltage Generator 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

Microcontroller Modulation for VLF High Voltage Generator rate 3 k V peak Using DSPIC-30F2010 2551

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

การศึกษาการสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันรำข้าวที่เหมาะสมกับการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 2556

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

A Novel Electronically Controllable of Current-Mode Level Shifted Multicarrier PWM Based on MO-CFTA 2556

งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์