ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : A Novel Electronically Controllable of Current-Mode Level Shifted Multicarrier PWM Based on MO-CFTA
ปีที่จัดทำ : 2556
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับนานาชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : RADIOENGINEERING ปี (2013)
วันที่ตีพิมพ์ : September 2013
หน้าที่ : 907-915
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 1.00
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ