ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนากระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ดและลดความชื้นแบบเป่าลมร้อนโดยผสมผสานความร้อนร่วมจากระบบแก๊สและระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ปีที่จัดทำ : 2558
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : วิจัย
สถานะ : งานวิจัยทำสำเร็จ
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
งบประมาณ : 1,429,280.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :
วันเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา
1 มิถุนายน 2558- 31 พฤษภาคม 2559