ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนในสวนทุเรียนอำเภอลับแล
ปีที่จัดทำ : 2560
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปี (2560)
วันที่ตีพิมพ์ : ม.ค.-มิ.ย. 2560
หน้าที่ : 55-68
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.6
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ