ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : Microcontroller Modulation for VLF High Voltage Generator rate 3 k V peak Using DSPIC-30F2010
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : IEEE ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 2551
หน้าที่ : 62-66
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ