ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : การศึกษาการสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันรำข้าวที่เหมาะสมกับการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่จัดทำ : 2556
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( เจ้าของงานวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : การประชุมวิชาการระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The wisdom for social development” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี (2556)
วันที่ตีพิมพ์ : 2 ส.ค. 56
หน้าที่ : 483-484
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ