ข้อมูลนักวิจัย : วีระพล คงนุ่น

รายละเอียดงานวิจัย
ชื่องานวิจัย : A New Type of the VLE High Voltage Generator
ปีที่จัดทำ : 2551
ผู้จัดทำ : วีระพล คงนุ่น ( ผู้ร่วมวิจัย )
ประเภทงานวิจัย : บทความวิจัยระดับชาติ
สถานะ : งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
แหล่งทุน :
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ : IEEE ปี (2551)
วันที่ตีพิมพ์ : 2551
หน้าที่ : 929-932
ค่าถ่วงน้ำหนัก : 0.25
งบประมาณ : 0.00
บทคัดย่อ :
หมายเหตุ :

เอกสารประกอบ

# ชื่อเอกสาร
1 A New Type of the VLE High Voltage Generator